استون

استون استون (نام گذاری ایوپاک “پروپانون”)ساده ترین کتون با فرمول CH۳COCH۳    و یکی از لکه بر ها است این ماده ... ادامه مطلب