کاربرد های فرمالدهید

فرمالدهید

فرمالدهید

فرمالدهید چیست؟ نام گذاری آیوپاک    متانال نام های دیگر فرمالین فرم آلدهید متیلن اکسید متیل آلدهید فرمول مولکولی OCH۲ ... ادامه مطلب