نکات امنی متیل استات

متیل استات

متیل استات

متیل استات       C۳H۶O۲ فرمول مولکولی ‎‎۵۶.۹ °C, 330 K, 134 °F دمای جوش   نگاه کلی  متیل استات ، همچنین ... ادامه مطلب