فرمول مولکولی بیسفنل آی

بیسفنل آی

بیسفنل آی

بیسفنل آی     C۱۵H۱۶O۲ فرمول مولکولی     White solid شکل ظاهری کاربرد های بیسفنل آی این ماده شیمیایی در ساخت ... ادامه مطلب