فرمول مولکولی بنزن

بنزن

بنزن

بنزن   C۶H۶ فرمول مولکولی       g mol−۱   ۷۸/۱۱ جرم مولی Colorless liquid شکل ظاهری ‎۸۰.۱ °C 353.3 K دمای جوش ... ادامه مطلب