فنول

فنول

فنول نگاه کلی یکی از ساده ترین ترکیبات آلی با ساختار حلقوی ترکیب شیمیایی، فنول است. فنول، یک ترکیب آلی ... ادامه مطلب