تگزاپن

تگزاپن

تگزاپن         نگاه کلی سدیم لوریل اتر سولفات با نام تجاری تگزاپون و فرمول مولکولی NaC12H25SO4 .خمیر ... ادامه مطلب