توصیه های ایمنی سدیم نیترات

سدیم نیترات

سدیم نیترات

سدیم نیترات نام گذاری آیوپاک سدیم نیترات     فرمول مولکولی NaNO۳ جرم مولی      ۸۴.۹۹۴۷ g/mol شکل ظاهری پودر ... ادامه مطلب