برم

برم

برم   ۳۵ عدد اتمی ۱۷ گروه ۴ دوره p بلوک   تاریخچه برم در سال ۱۸۲۶ بالار کشف جدیدی ... ادامه مطلب