استیک اسید

                             نام گذاری آیوپاک:اتانوئیک اسید                                      دیگر نام ها: استیل اسید اتلیک اسید هیدروژن استات متانوکربو کسیلیک اسید   ... ادامه مطلب